Slobodni Univerzalni Duh je učenje ljubavi prema Bogu i bližnjem za čovjeka, prirodu i životinje.